Persoonlijke levenssfeer

Verantwoordelijke voor de verwerking

MoneyOak nv, met maatschappelijke zetel te Louizalaan 523 – 1050 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0763.340.510 (hierna ‘MoneyOak’ genoemd).

Functionaris voor de gegevensbescherming

De functionaris voor de gegevensbescherming van MoneyOak kan gecontacteerd worden op de volgende adressen:
per post:
MoneyOak SA – Data Protection Officer
Louizalaan 523 – 1050 Brussel

via e-mail:
privacy@moneyoak.com

Doeleinden van de gegevensverwerking en bestemmelingen van de gegevens

De persoonsgegevens die door de betrokkene zelf worden meegedeeld mogen door MoneyOak verwerkt worden voor de volgende doeleind:

 • de dienstverlening aan de klanten/prospecten:
  • Dit betreft verwerkingen die worden uitgevoerd om een antwoord te geven aan de klant/prospect.
  • Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van deze dienst.

Vertrouwelijkheid

MoneyOak heeft alle vereiste maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te vrijwaren en om zich te wapenen tegen niet-gemachtigde toegang, misbruik, wijziging of wissing van deze gegevens.

MoneyOak volgt hiertoe de standaarden inzake veiligheid en continuïteit van de dienstverlening en evalueert regelmatig het veiligheidsniveau van zijn processen, systemen en toepassingen, alsook dat van zijn partners.

Rechten van de betrokkene

De betrokkene heeft het recht:

 • om van MoneyOak de bevestiging te krijgen of de hem betreffende persoonsgegevens verwerkt of niet verwerkt worden, en om deze gegevens – indien ze verwerkt worden – te raadplegen;

 • om zijn persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, te laten rechtzetten en in voorkomend geval te laten aanvullen;

 • om zijn persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te laten wissen;

 • om de verwerking van zijn persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te laten beperken;

 • om zich, om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie, te verzetten tegen een verwerking van de persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen van MoneyOak. De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt dan de persoonsgegevens niet langer, tenzij hij aantoont dat er rechtmatige en dwingende redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene;

 • om zijn persoonsgegevens die hij aan MoneyOak heeft meegedeeld, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat; om deze gegevens door te zenden aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, als (i) de verwerking van zijn persoonsgegevens gebaseerd is op zijn toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract en (ii) de verwerking gebeurt aan de hand van geautomatiseerde processen; en te verkrijgen dat zijn persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andereverwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden, als dat technisch haalbaar is;

 • om zijn toestemming te allen tijde in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de verwerkingen die rechtmatig gebeurden vóór de intrekking ervan, als de verwerking van zijn persoonsgegevens gebaseerd is op zijn toestemming, onder voorbehoud dat het niet gaat om informatie die een invloed heeft op de uitvoering van zijn overeenkomst;

Contact opnemen met MoneyOak

De betrokkene die zijn rechten wil uitoefenen, kan MoneyOak ook contacteren door per post een gedateerde en ondertekende brief te sturen, vergezeld van een recto/verso fotokopie van zijn identiteitskaart, naar het adres:
MoneyOak, Data Protection Officer, Louizalaan 523 – 1050 Brussel.

MoneyOak zal de aanvragen verwerken binnen de wettelijk voorziene termijnen. Behoudens duidelijk ongegronde of overmatige aanvragen, zal geen enkele betaling gevorderd worden voor de verwerking van zijn aanvragen.

Klacht indienen

Als de betrokkene meent dat MoneyOak de reglementering ter zake niet naleeft, wordt hij verzocht eerst contact op te nemen met MoneyOak.

U kan ook een klacht indienen bij de Autoriteit voor de Bescherming van Persoonsgegevens:
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tél. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35

contact@apd-gba.be

Of bij de rechtbank van eerste aanleg van uw woonplaats.