Privacy Statement – Verwerking van persoonsgegevens

Deze verklaring beschrijft hoe MoneyOak NV, met maatschappelijke zetel te Louizalaan 523 te 1050 Brussel, ondernemingsnummer 0763.340.510 (“MoneyOak”) uw persoonsgegevens verwerkt in de context van haar activiteiten.

Het begrip “persoonsgegeven” omvat alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Wij streven ernaar uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG).

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

In de context van onze activiteiten verwerken wij uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Klantenbeheer

We verwerken de volgende persoonsgegevens in de context van klantenbeheer:

 • Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer)
 • Financiële gegevens (b.v. gegevens met betrekking tot betalingen)
 • Persoonlijke kenmerken.

De wettelijke grondslag voor de verwerking is contractuele noodzaak. De persoonsgegevens moeten verstrekt worden om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.

De persoonsgegevens die u verstrekt, kunnen aangevuld worden met persoonsgegevens uit publieke bronnen (b.v. sociale media zoals LinkedIn).

Behoudens wettelijke bewaarverplichtingen zullen wij uw persoonsgegevens bewaren tot 10 jaar na het einde van de klantenrelatie.

 • Leveranciersbeheer

We verwerken de volgende persoonsgegevens in de context van leveranciersbeheer:

 • Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer)
 • Financiële gegevens (b.v. gegevens met betrekking tot betalingen)
 • Persoonlijke kenmerken
 • Gegevens met betrekking tot beroep en betrekking

De wettelijke grondslag voor de verwerking is contractuele noodzaak. De persoonsgegevens moeten verstrekt worden om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.

De persoonsgegevens die u verstrekt, kunnen aangevuld worden met persoonsgegevens uit publieke bronnen (b.v. sociale media zoals LinkedIn).

Behoudens wettelijke bewaarverplichtingen zullen wij uw persoonsgegevens bewaren tot 10 jaar na het einde van de contractuele relatie.

 • Direct marketing

Marketingcommunicatie

We verwerken de volgende persoonsgegevens in de context van direct marketing:

 • Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer)
 • Persoonlijke kenmerken
 • Interesses
 • Gegevens met betrekking tot verbruiksgewoontes

Indien u klant van MoneyOak bent, dan is onze wettelijke grondslag voor de verwerking ons gerechtvaardigd belang (nl. de vrijheid van ondernemen en direct marketing). Indien u geen klant van MoneyOak bent, dan is onze wettelijke grondslag uw toestemming.

De persoonsgegevens die u verstrekt, kunnen aangevuld worden met persoonsgegevens uit publieke bronnen (b.v. sociale media zoals LinkedIn).

Behoudens wettelijke bewaarverplichtingen zullen wij uw persoonsgegevens bewaren tot 3 jaar na het laatste betekenisvolle contact met u.

Prospectie van nieuwe klanten

In het kader van nieuwe klantenwerving, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van medewerkers van potentiële klanten (prospects) met het doel om gepersonaliseerde offertes aan deze prospects aan te bieden:

 • Identificatiegegevens (naam en voornaam)
 • Beroepsgegevens
 • Onderwijsgegevens

De rechtsgrondslag is ons gerechtvaardigd belang (de ondernemingsvrijheid van MoneyOak).

Deze gegevens worden uitsluitend verzameld via een openbare bron (LinkedIn).

Deze gegevens worden tot zes maanden na de verzameling ervan bewaard. 

 • De naleving van onze wettelijke verplichtingen, met inbegrip van onze fiscale en boekhoudkundige verplichtingen

We verwerken de volgende persoonsgegevens in de context van de naleving van onze wettelijke verplichtingen (met inbegrip van onze fiscale en boekhoudkundige verplichtingen):

 • Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer)
 • Financiële gegevens (b.v. gegevens met betrekking tot betalingen)
 • Persoonlijke kenmerken (taal en geslacht)
 • Gegevens met betrekking tot beroep en betrekking

De wettelijke grondslag voor de verwerking is onze wettelijke verplichting.

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijn.

Bijkomende informatie met betrekking tot de ontvangers van uw persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden een beperkt aantal andere partijen:

 • Wij doen een beroep op een aantal technische verwerkers
 • Wij delen uw persoonsgegevens met overheidsdiensten
 • Wij delen uw persoonsgegevens met banken en andere partners voor het verrichten van betalingen;
 • Wij delen uw persoonsgegevens met onze professionele raadgevers en advocaten;
 • Wij delen uw persoonsgegevens met de andere entiteiten van MoneyOak.

We verwerken geen persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte.

Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent u een aantal rechten toe met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en het recht om er een kopie van te verkrijgen
 • Het recht op verbetering, indien uw persoonsgegevens onjuist zouden zijn
 • Het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en het algemeen recht van verzet op grond van omstandigheden eigen aan uw specifieke situatie.
 • Het recht op beperking van de verwerking, gegevenswissing (“het recht om vergeten te worden”);
 • Het recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken, indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming;
 • Het recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthouder (in België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit). Indien u een klacht overweegt, verzoeken wij u eerst contact met ons op te nemen teneinde een snelle minnelijke regeling te vinden.

De AVG kan de uitoefening van uw rechten aan bepaalde voorwaarden onderhevig maken. Teneinde u te helpen kan u op onderstaand adres contact met ons opnemen.

In geval van redelijke twijfel omtrent uw identiteit kunnen wij bijkomende bewijzen van uw identiteit opvragen.

Beveiliging van de verwerkingen

We hebben overeenkomstig de wettelijke bepalingen een passende bescherming uitgewerkt voor de persoonsgegevens die wij verwerken.

Geen enkel informatiesysteem kan 100% veiligheid garanderen. Wij streven ernaar de veiligheid van onze systemen continu te verbeteren. U heeft ook een belangrijke rol in de veiligheid van uw persoonsgegevens door o.a. uw accountgegevens vertrouwelijk te houden en afdoende te beveiligen.

Hoe kan u ons contacteren?

U kan steeds contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens om uw rechten uit te oefenen of indien u vragen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

MoneyOak NV
Louizalaan 523
1050 Brussel

U kan onze functionaris inzake gegevensbescherming op het volgende adres contacteren:
privacy@moneyoak.com

Wijzigingen

Wij behouden het recht voor om deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen. In dat geval zullen wij we de nieuwe versie op de website plaatsen en u op de hoogte brengen.

De laatste versie van dit document dateert van november 2022.

Schat uw besparingen

Dankzij big data en kunstmatige intelligentie berekent onze software de besparingen van uw bedrijf.

Controleer of ik in aanmerking kom

Dankzij big data en kunstmatige intelligentie bevestigt onze software dat u in aanmerking komt.