Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MONEYOAK NV (België)

Alle aanbiedingen, offertes, bestellingen en contracten met betrekking tot de levering van Diensten door MoneyOak NV, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Louizalaan 523, 1050 Brussel (België) en met ondernemingsnummer 0763.340.51, TVA (hierna genoemd “MoneyOak”) zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”).

MoneyOak contactgegevens zijn:

Door het bestellen en/of gebruiken van de diensten van MoneyOak en tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gaat u (“de Klant”) ermee akkoord om gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.

De Voorwaarden kunnen worden aangevuld met Bijzondere Voorwaarden voor specifieke Diensten. In geval van tegenstrijdigheid geldt de volgende hiërarchie, in afnemende volgorde van voorrang: (i) de Bestelling (ii) de Bijzondere Voorwaarden en (iii) de Voorwaarden.

De algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing, zelfs als deze laatste bepalen dat alleen zij van toepassing zijn.

MoneyOak en de Klant worden individueel aanduid als de “Partij” en gezamenlijk als de “Partijen”.

 

1. DEFINITIES

 • In het kader van de Voorwaarden hebben de volgende woorden de volgende betekenis:
  • “Contract” betekent de Voorwaarden, eventuele Bijzondere Voorwaarden en de Bestelling.
  • “Bijzondere Voorwaarden” betekent alle specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op een of meer specifieke Diensten die worden geleverd door MoneyOak.
  • “Bestelling” verwijst naar de bestelling die de Diensten beschrijft die de Klant heeft besteld.
  • “Klant” betekent de klant aan wie MoneyOak de Diensten zal leveren zoals geïdentificeerd in de Bestelling.
  • “Vertrouwelijke Informatie” betekent alle informatie die door de ene Partij aan de andere Partij wordt bekendgemaakt in verband met de verlening van de Diensten en die is gemarkeerd als “vertrouwelijk” of die door de ontvangende Partij redelijkerwijs als vertrouwelijk zou moeten worden beschouwd op grond van de aard en/of de wijze waarop zij wordt bekendgemaakt. Vertrouwelijke informatie omvat niet:
 • Informatie die publiekelijk beschikbaar is zonder fout van de ontvangende Partij;
 • Informatie die rechtmatig door de ontvangende partij is verkregen en die in haar bezit was voor de datum van bekendmaking of daarna, zonder vertrouwelijkheidsbeperkingen;
 • Informatie die onafhankelijk door de ontvangende Partij is ontwikkeld zonder gebruikmaking van Vertrouwelijke Informatie.
  • “Intellectuele Eigendomsrechten” betekent, maar is niet beperkt tot, alle huidige en toekomstige octrooien, ontwerprechten (geregistreerd en ongeregistreerd), handelsmerken (geregistreerd en ongeregistreerd), auteursrechten, databaserechten en alle toepassingen met betrekking tot een van deze rechten, en alle soortgelijke rechten van welke aard dan ook die overal ter wereld bestaan.
  • “Overmacht” betekent onvoorzienbare omstandigheden die buiten de redelijke controle van een Partij liggen waardoor deze een van haar verplichtingen niet (tijdig) kan nakomen.
  • “Diensten” betekent de diensten die worden geleverd door MoneyOak aan de Klant die in de Bestelling worden beschreven.

2. DIENSTVERLENING

 • MoneyOak zal de Diensten naar beste vermogen leveren. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door het Contract, zijn de verplichtingen van MoneyOak middelenverbintenissen.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in het Contract, is de geschatte datum waarop een Dienst zal worden geleverd louter informatief en derhalve niet bindend.
 • De Klant verbindt zich ertoe om, op verzoek van MoneyOak, MoneyOak onverwijld alle informatie en documenten te verstrekken die bruikbaar zijn voor het verlenen van Diensten.

3. PRIJS EN BETALING

 • MoneyOak zal de Diensten factureren in overeenstemming met de betalingsvoorwaarden vermeld in de Bestelling. Bij gebreke daarvan worden de Diensten vooraf gefactureerd.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden alle door MoneyOak gehanteerde prijzen uitgedrukt in euro’s, exclusief btw en eventuele andere belastingen en heffingen.
 • Alle vergoedingen en andere kosten die door de Klant verschuldigd zijn, moeten binnen de tien (10) dagen na de factuurdatum worden betaald.
 • In geval van laattijdige betaling door de Klant heeft MoneyOak, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op de betaling van verwijlintresten overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.
 • Elke klacht met betrekking tot een factuur moet binnen zeven (7) kalenderdagen na ontvangst van de factuur naar MoneyOak worden gestuurd. Na deze termijn wordt geen enkele klacht in aanmerking genomen.
 • In geval van niet-betaling van een factuur behoudt MoneyOak zich het recht voor om de uitvoering van de Diensten op te schorten door middel van een eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan de Klant.

4. BEËINDIGING

 • Tenzij anders bepaald door het Contract, kan elke Partij de Contract beëindigen met een voorafgaande schriftelijke kennisgeving van drie (3) maanden aan de andere Partij.
 • De artikelen 3,5,6,7,8,11 en 13 van de Voorwaarden blijven van kracht na het einde van de Contract.

5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 • MoneyOak blijft te allen tijde eigenaar van alle Intellectuele Eigendomsrechten en andere rechten in alle documenten die worden gebruikt om de Diensten te leveren (inclusief, indien van toepassing, de broncode), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 • Indien MoneyOak materiaal van een derde aan de Klant levert, heeft de Klant een gebruiksrecht in overeenstemming met de licentie van de derde die op dit materiaal van toepassing is.

6. VERTROUWELIJKHEID

 • De Partijen verbinden zich ertoe alle Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden bekend te maken, behalve voor zover dit noodzakelijk is voor de verlening van de Diensten of voor zover dit vereist is door de toepasselijke wetgeving. In een dergelijk geval informeert de ontvangende Partij de bekendmakende Partij, voor zover zij daartoe gemachtigd is, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is. Openbaarmaking wordt zoveel mogelijk beperkt.
 • MoneyOak is gemachtigd om de Klant als referentie te gebruiken (met inbegrip van het recht om de naam en het logo van de Klant te gebruiken en zijn werkterrein te vermelden).

7. GEGEVENSBESCHERMING

 • Wanneer de uitvoering van het Contract de verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengt, moeten de Partijen de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming naleven.
 • Indien MoneyOak persoonsgegevens verwerkt namens de Klant als onderdeel van de levering van de Diensten, zullen de Partijen een gegevensverwerkingsovereenkomst uitvoeren die in overeenstemming is met de AVG.
 • Wanneer MoneyOak persoonsgegevens verwerkt voor haar eigen doeleinden, zal zij deze persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid.

8. AANSPRAKELIJKHEID

 • Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de totale aansprakelijkheid van MoneyOak per kalenderjaar beperkt tot het bedrag van de vergoeding die door de Klant is betaald voor de levering van de Diensten.
 • MoneyOak is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade zoals, maar niet beperkt tot, inkomstenderving, winstderving, verlies van goodwill, verlies van kansen of verlies of beschadiging van gegevens.
 • Geen enkele beperking van aansprakelijkheid is van toepassing in geval van fraude of opzettelijk wangedrag.
 • De Klant is als enige verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die aan MoneyOak wordt verstrekt in verband met de Diensten.

9. OVERMACHT

 • Geen van beide Partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het niet of vertraagd nakomen van haar verplichtingen in geval van Overmacht.
 • Een Partij die getroffen wordt door een geval van Overmacht dient de andere Partij zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen van het geval van Overmacht, met een gedetailleerde beschrijving van het geval van Overmacht en de verwachte gevolgen. De Partijen bespreken te goeder trouw de maatregelen die kunnen worden genomen om de gevolgen van een geval van Overmacht te beperken.

10. VERZEKERING

 • MoneyOak heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die haar verplichtingen onder het Contract dekt.

11. WITWASBESTRIJDING EN GRENSOVERSCHRIJDENDE CONSTRUCTIES

 • MoneyOak is verplicht om te voldoen aan de toepasselijke regelgeving met betrekking tot het voorkomen van het witwassen van geld en de financieren van terrorisme. De Klant verbindt zich ertoe MoneyOak alle informatie te verstrekken die wordt gevraagd om aan deze verplichting te voldoen.
 • MoneyOak kan worden verplicht om bepaalde grensoverschrijdende constructies te melden aan de bevoegde autoriteiten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving die voortvloeit uit de omzetting van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 met betrekking tot verplichte automatische uitwisseling van informatie voor belastingdoeleinden.

12. DIVERSEN

 • De geldigheid van deze Voorwaarden wordt niet aangetast door de ongeldigheid van een of meer van haar clausules. De Partijen verbinden zich ertoe de ongeldige clausule te vervagen door een geldige clausule die de economische bedoeling van de ongeldige clausule zo dicht mogelijk benadert.
 • Het niet doen gelden van een recht of het niet toepassen van een sanctie door een van de Partijen houdt geen afstand van haar rechten in.
 • Alle kennisgevingen moeten schriftelijk worden gedaan en worden gericht aan het adres van de geadresseerde dat vooraf aan de andere Partij is meegedeeld. Alle kennisgevingen aan MoneyOak moeten worden verzonden naar het hierboven vermelde adres.
 • MoneyOak kan onderaannemers aanstellen om de Diensten uit te voeren zonder voorafgaande toestemming van de Klant, met dien verstande dat MoneyOak volledig verantwoordelijk blijft voor de uitvoering van de Diensten door deze onderaannemers.
 • De Klant mag het Contract of een deel van zijn rechten of verplichtingen niet overdragen zonder schriftelijke toestemming van MoneyOak. MoneyOak mag haar rechten en verplichtingen overdragen zonder voorafgaande toestemming van de Klant.
 • Niets in deze Algemene Voorwaarden mag worden opgevat als het creëren van een partnerschap tussen de Partijen.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

 • Deze Voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht.
 • De Partijen zullen trachten elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden in der minne schikken. Elk geschil dat niet minnelijk wordt geregeld, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België).

Deze Voorwaarden zijn van toepassing vanaf 26 februari 2024.

Schat uw besparingen

Dankzij big data en kunstmatige intelligentie berekent onze software de besparingen van uw bedrijf.

Controleer of ik in aanmerking kom

Dankzij big data en kunstmatige intelligentie bevestigt onze software dat u in aanmerking komt.