Algemene voorwaarden

ALGEMENE DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN VAN MONEYOAK NV (« Dienstverlener »)

 1. INTRODUCTIE Tenzij in de dienstverleningsovereenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, zijn deze voorwaarden steeds van toepassing, met uitzondering van de algemene of bijzondere voorwaarden van de Opdrachtgever.
 2. FACILITERING De Opdrachtgever stelt de voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijke informatie, software en apparatuur ter beschikking.
 3. AANSPRAKELIJKHEID De dienstverlening is een middelenverbintenis en de aansprakelijkheid wordt overeenkomstig beoordeeld. De aansprakelijkheid is beperkt tot rechtstreekse schade. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor de juistheid van de door de Opdrachtgever aangeleverde informatie.
 4. INTELLECTUELE EIGENDOM Elke tool en/of enig document wordt aan de Opdrachtgever ter beschikking gesteld op basis van een gebruiksrecht. Het is de Opdrachtgever verboden de van Dienstverlener verkregen tools of documenten te kopiëren en/of openbaar te maken of derden toestemming te geven deze direct of indirect te kopiëren of openbaar te maken, over te dragen aan derden, beschikbaar te stellen of door te verkopen. Het ter beschikking stellen van tools en documenten leidt niet tot overdracht van intellectueel eigendomsrecht of ander zakelijk of persoonlijk recht.
 5. REFERENTIES De Dienstverlener kan ter bevordering van zijn activiteit de naam van de Opdrachtgever vermelden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. GEDEELTELIJKE NIETIGHEID Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig worden verklaard, blijven de andere bepalingen onverminderd van kracht.
 7. EENHEID VAN OVEREENKOMST Het feit dat een van de partijen zich niet beroept op een bepaling, ontneemt die bepaling niet haar rechtsgeldigheid.
 8. OVERDRACHT Geen van de partijen heeft het recht om zijn rechten en/of verplichtingen die voortvloeien uit de dienstverleningsovereenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde partij, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Onverminderd eventuele beperkingen op de overdracht van verplichtingen uit hoofde van de dienstverleningsovereenkomst en tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de bepalingen bindend voor de rechtsopvolgers van de partijen bij de overeenkomst.
 9. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT Enig geschil met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. De Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel is exclusief bevoegd om geschillen met betrekking tot de overeenkomst te beslechten.
 10. WOONSTKEUZE De Dienstverlener kiest woonplaats te 1050 Brussel, Louizalaan 523. De Opdrachtgever vestigt zijn woonplaats op het adres dat hij aan de Dienstverlener heeft opgegeven. Elke mededeling zal op geldige wijze worden gedaan aan de door de partijen in de overeenkomst opgegeven post- en elektronische adressen.
 11. ANTI-WITWASREGLEMENTERING Dienstverlener is verplicht de wetgeving ter voorkoming van het gebruik van het financieel systeem voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme toe te passen. Hiertoe dient Opdrachtgever alle informatie en documenten vereist voor de naleving van deze regelgeving mee te delen.
 12. GRENSOVERSCHRIJDENDE CONSTRUCTIES. Zodra de Belgische wet tot omzetting van de richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 (DAC6) in werking treedt, zal de Dienstverlener, mogelijks verplicht zijn om bepaalde details omtrent de Opdracht te melden aan de Belgische fiscale administratie. De Dienstverlener kan ten aanzien van de Opdrachtgever niet worden aansprakelijk gesteld voor zijn oordeel dat bepaalde details van de Opdracht moeten worden gemeld aan de fiscale administratie en de daaropvolgende melding ervan.
 

Schat uw besparingen

Dankzij big data en kunstmatige intelligentie berekent onze software de besparingen van uw bedrijf.

Controleer of ik in aanmerking kom

Dankzij big data en kunstmatige intelligentie bevestigt onze software dat u in aanmerking komt.