3 stappen om de belastingvoordelen van IID te optimaliseren

De IID boekt vooruitgang en trekt belangstelling. Zij voorziet in een belastingaftrek van 85% op de netto-inkomsten uit innovatie. Essentieel, maar ten volle uit te buiten. Niets is automatisch en alles is gebaseerd op een methodologie en nauwkeurige berekeningen. Concentreer je op de grondslag van de IID…

België biedt veel voordelen op het gebied van fiscale stimuli voor O&O. Het principe van de aftrek voor innovatie-inkomsten (IID) is niet ingewikkeld, maar de toepassing ervan vereist gespecialiseerde deskundigheid, waarvoor wetenschappelijke, financiële en juridisch-fiscale kennis vereist is. Nadat is nagegaan of de onderneming die eigenaar is van het intellectuele eigendomsrecht inderdaad in aanmerking komt, moet nog in de formule worden gedoken en het potentiële voordeel nauwkeurig worden berekend. Ondersteunende argumenten.

DE IID FORMULE

De IID werkt met de netto-inkomsten uit innovatie, zo nodig beperkt door de nexusratio. De uitdaging van IID – gelijk aan 85% van de netto-inkomsten uit innovatie – ligt in de precieze identificatie van de onbekenden in de volgende vergelijking:

Netto innovatie-inkomen = (a – b) x nexusratio

a = het bedrag van de bruto innovatie-inkomsten.
b = het bedrag van de O&O-uitgaven die in de belastbare periode zijn gedaan en de eventuele historische kosten. Nexus verhouding
= (het bedrag van de in aanmerking komende uitgaven/totaalbedrag van de O&O-uitgaven) x 130

Hoe hoger de bruto-inkomsten, hoe hoger de voordelen van de IID.

Hoe lager de O&O-uitgaven over het jaar, hoe aantrekkelijker de belastingwinst.

Om nog maar te zwijgen van het potentiële negatieve effect van de nexusratio, die gemakkelijk kan worden vermeden. De uitdaging bestaat er dus in uw belastinggrondslag optimaal te benutten door met deze variabelen te “spelen”. Voor een optimaal en risicoloos resultaat. Hoe kan het deel van de omzet dat verband houdt met software worden geïsoleerd en hoe moet worden gehandeld wanneer software en hardware aan elkaar zijn gekoppeld… en tenslotte, hoe kunnen de globale uitgaven worden geoptimaliseerd en de gevolgen van de nexus ratio worden geminimaliseerd?

Stap 1 : « in aanmerking komend » bruto-inkomen

Niet alle innovatie-inkomsten zijn relevant voor de IID. Een voorbeeld? Inputs gegenereerd door een ondersteunings- of onderhoudsdienst kunnen niet worden meegeteld. Of deze opbrengsten die worden toegeschreven aan buitenlandse vestigingen bijvoorbeeld ook niet.

 • Het toepassingsgebied van de IID omvat licentievergoedingen, aan de onderneming verschuldigde vergoedingen voor inbreuken op een intellectueel eigendomsrecht of bedragen die zijn verkregen uit de verkoop van het product. Het is daarom interessant de omzet te screenen om “kwalificerende” inkomsten te onderscheiden van andere inkomsten…
 • Maar dat is nog niet alles: deze ontvangsten moeten na 1ste juli 2016 zijn ontstaan. Dit is niet gemakkelijk indien de ontwikkeling van uw computerprogramma vóór deze datum is begonnen en daarna is voortgezet. De oplossing kan liggen in de toepassing van een jaarlijkse coëfficiënt, maar voorzichtigheid is geboden. Elke keuze moet tegenover de belastingautoriteiten naar behoren worden gemotiveerd.
 • Doelstelling: bruto innovatie-inkomsten. Directe en indirecte kosten die geen verband houden met O&O moeten van deze inkomsten worden afgetrokken.

Stap 2 : uw uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling in het verleden en het heden

Het doel is de netto-inkomsten uit innovatie te bepalen en vervolgens vast te stellen welke O&O-uitgaven in het belastbare jaar zijn gedaan, zodat deze van het resultaat kunnen worden afgetrokken. Dit omvat alle kosten die rechtstreeks verband houden met innovatieactiviteiten, maar ook eventuele acquisitiekosten.

 • Het “verleden” verspreiden? Er moet ook rekening worden gehouden met O&O-uitgaven in het verleden (onder bepaalde voorwaarden). Dit is een van de bijzonderheden van de IID: er moet worden gekozen voor een spreiding over een periode van (maximaal) zeven jaar van de bedragen die eerder zijn uitgegeven. Dit is een manier om belastingboetes te vermijden. De keuze van de methode is onherroepelijk.
 • Een eventueel negatief saldo (het verschil tussen bruto-inkomsten en O&O-uitgaven) kan worden overgedragen naar het volgende jaar.

Stap 3 : nexusratio

Het doel van deze verhouding is de O&O-activiteiten die door een onderneming worden uitgevoerd of namens haar aan een onafhankelijke onderaannemer worden uitbesteed, “fiscaal” te waarderen. Indien het intellectuele-eigendomsrecht het resultaat is van interne innovatie, zal de nexusratio de toepassing van de IID niet benadelen. Indien de “innovatie” daarentegen van een derde werd verworven of door een verbonden onderneming werd ontwikkeld, zal de fiscale stimulans minder voordelig zijn. Dit moet nog worden gekwantificeerd, op basis van de volgende formule:

het bedrag van de in aanmerking komende uitgaven nexus ratio = ——————- x 130% totale O&O-uitgaven

De berekening van de nexusratio is niet zonder nuanceringen, waaronder de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden de toegestane subsidiabele uitgaven met 30% te verhogen (met een maximum van 100%). Deze coëfficiënt is een weerlegbaar vermoeden: dit betekent dat de toepassing ervan kan worden aangevochten indien de onderneming van mening is dat de aftrek te laag is. Een mening die moet worden gerechtvaardigd.

 • In aanmerking komende” O&O-uitgaven. Het is niet de aard van de kosten die in aanmerking zal worden genomen, maar veeleer de toewijzing ervan. Dit omvat alle kosten in verband met de ontwikkeling van intellectuele eigendom (IP) tijdens de belastbare periode, met uitzondering van rente, vastgoedkosten en algemene O&O-kosten. Het doet er niet toe of deze kosten worden gedragen door de onderneming of worden gefactureerd aan een niet-groepsonderneming.
 • Totale O&O-uitgaven. Bij deze “in aanmerking komende” kosten moeten alle andere kosten worden opgeteld die verband houden met de verwerving van een octrooi of software, en ook de inspanningen die binnen de groep (een verbonden onderneming) zijn uitbesteed. Het is duidelijk dat hoe hoger de teller, des te negatiever het effect van de nexus-ratio.

Eenvoudig, zoals zeggen « IID »

Zodra alle onbekenden in de vergelijking zijn geïdentificeerd, moet de aftrek van 85% op het bedrag van het netto innovatie-inkomen worden toegepast om uw belastingvoordeel te bepalen. Dit vereist een zorgvuldige en consistente methodologie. Onder meer omdat de aanpak en de beslissingen van de onderneming door de belastingdienst nauwkeurig zullen worden onderzocht. De verordeningen vereisen een degelijke procedure voor het traceren van inkomsten en uitgaven. Een verplichting die voorbereiding vereist.

Het zou zonde zijn zonder de IID verder te moeten. Het mechanisme moet niet alleen geactiveerd worden, maar ook gemaximaliseerd. Dit komt omdat het bedrijf genoeg speelruimte heeft om de gerelateerde winsten te maximaliseren.

Door te “spelen” met de variabelen in de vergelijking :

 • haar winstmarge te verhogen, door optimaal gebruik te maken van de door innovatie gegenereerde inkomsten;
 • verlaging van de O&O-uitgaven;
 • de aandelen van hardware en software op de facturen verschillend te moduleren;
 • Kiezen voor een licentie- of SaaS-model (software as a service), met behoud van intellectuele eigendom waar de huidige nadruk ligt op contractuele O&O;

De sleutel tot IID is het optimaal benutten van innovatie-inspanningen. Een optimalisatieoefening die in het heden moet worden uitgevoerd, maar die ook samen met MoneyOak moet worden voorbereid en gepland voor de toekomst.

Share This Post

AII Barometer 2022

Dit document, de eerste Europese AII-barometer, informeert u over de redenen van het succes in Europa en de betrokken sectoren.

Verwante artikelen

Schat uw besparingen

Dankzij big data en kunstmatige intelligentie berekent onze software de besparingen van uw bedrijf.

Controleer of ik in aanmerking kom

Dankzij big data en kunstmatige intelligentie bevestigt onze software dat u in aanmerking komt.