IID : de fiscale stimulans die de reikwijdte van innovatie uitbreidt

België blijft een gastvrije plaats voor innoverende bedrijven, dankzij een zeer gunstig fiscaal kader. De IID – een fiscale stimulans – is niet beperkt tot octrooien (zoals de PID), en staat open voor andere intellectuele-eigendomsrechten (IP). Een breder toepassingsgebied, een zegen voor bedrijven. Verklaringen.

België heeft de sleutelrol van innovatie begrepen. Met zijn centrale ligging in Europa, hooggekwalificeerd menselijk kapitaal en de aanwezigheid van efficiënte clusters is België een referentie op dit gebied. Sinds 1 juli 2016 is de DRB daarom geleidelijk vervangen door de DRI, maar de overgangsperiode is pas op 1 juli 2021 afgelopen. De PID, die sinds 2007 van kracht is, was bedoeld om de belastingdruk op inkomsten uit octrooien en aanvullende beschermingscertificaten te verlichten. Dit was een manier om de O&O-activiteiten in België te stimuleren, maar ook om buitenlandse bedrijven aan te trekken, dankzij de immunisatie van 80% van de bruto-inkomsten. De maatregel heeft er onder meer toe bijgedragen dat reuzen van de mondiale farmaceutische industrie in België zijn verankerd.

De belastingaftrek stijgt tot 85%, maar op netto-inkomsten uit O&O, in tegenstelling tot de DRB, die op brutobedragen was gebaseerd. Voortaan is het verplicht O&O-uitgaven af te trekken van de omzet om de belastinggrondslag te bepalen. Tegelijkertijd heeft de wetgever de bronnen van inkomsten die in aanmerking komen voor de IID verruimd: het kan gaan om een licentievergoeding (of inbegrepen in de verkoopprijs), om een vergoeding die is ontvangen naar aanleiding van een inbreuk op het recht, of om een bedrag dat is verkregen na de vervreemding van het recht. De tweede belangrijke innovatie van de IID is het toepassingsgebied, dat niet langer beperkt is tot octrooien maar zich nu ook uitstrekt tot andere intellectuele-eigendomsrechten (IE). Er zij aan herinnerd dat deze rechten dienen ter bescherming van “creaties die een economische rol spelen in de productie- en distributieprocessen”.

Patenten zijn niet langer « alleen »

De intellectuele-eigendomsrechten waarop de innovatie-inkomstenaftrek (IID) van toepassing is, zijn de volgende:

 • Octrooien of aanvullende beschermingscertificaten: die welke reeds onder de oude regeling (PID) in aanmerking werden genomen;
 • Kwekersrecht (aangevraagd of verkregen vanaf 1ste juli 2016): dit betreft het in de handel brengen van een nieuwe plantensoort, rekening houdend met de aanzienlijke investeringen die nodig zijn voor de teelt ervan;
 • Weesgeneesmiddelen (aangevraagd of verkregen vanaf 1 juli 2016): dit betreft geneesmiddelen in verband met “ernstige en zeldzame” ziekten, d.w.z. ziekten waaraan minder dan 1 op de 2000 mensen lijdt en waarvoor nog geen behandeling bestaat.
 • Gegevensexclusiviteit of marktexclusiviteit verleend door overheidsinstanties (vanaf 1 juli 2016) voor gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en weesgeneesmiddelen;
 • Onder het auteursrecht vallende computerprogramma’s: de ontwikkeling van nieuwe software, het maken van afgeleide software of een aanpassing (geen “routine”) van bestaande software. In alle gevallen moet het gaan om het resultaat van een O&O-project of -programma (volgens de vastgestelde definitie).

Uitsluitingen en voorwaarden

 • Alle vennootschappen naar Belgisch recht vallen eronder, evenals de nationale “entiteiten” van buitenlandse vennootschappen, die er eveneens gebruik van kunnen maken, op voorwaarde dat het IE-recht aan de structuur in kwestie wordt toegekend. Uitgesloten zijn dus de inkomsten van een vestiging buiten België.
 • Om voor de IID in aanmerking te komen, moet het bedrijf de volle eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker of licentiehouder (al dan niet exclusief) van het recht zijn. Het doet er niet toe of het recht intern werd ontwikkeld, uitbesteed (aan een onafhankelijke onderneming of aan een onderneming die tot dezelfde groep behoort) of aangekocht. Maar afhankelijk van het geval zullen de voordelen van de IRD niet identiek zijn (afhankelijk van de nexus ratio).
 • Bij de IID is het kernelement “substantie”: d.w.z. het verband tussen de O&O-activiteit en de daaruit voortvloeiende inkomsten. Het vereiste van een onderzoekscentrum (zoals bij de DRB) is geschrapt en in de plaats daarvan is de nexusratio gekomen. Een (bijna) magische coëfficiënt, opgebouwd op basis van uw uitgaven, die het voordeel van de IRD afstraft (of niet). Een voorbeeld? Indien de onderneming de O&O-inspanning voor haar rekening heeft genomen, zal haar winst hoger zijn dan die van een onderneming die “gewoon” innovatieve software verwerft.
 • Terwijl vroeger de toekenning van een octrooi vereist was om van de PID te kunnen profiteren, volstaat nu een eenvoudige aanvraag om erkenning van de intellectuele eigendom. Voor software is deze formaliteit (in theorie) niet vereist.
 • De onderneming heeft geen toegang tot de IID voor andere intellectuele eigendomsrechten, bijvoorbeeld die in verband met marketing. Dat wil zeggen, inkomsten uit een handelsnaam, logo, model of handelsmerk.

Moet het bedrijf nog steeds een aantal fundamentele vragen beantwoorden

 • Valt in-house software binnen de werkingssfeer?
 • Is het mogelijk de in aanmerking komende inkomsten en uitgaven duidelijk vast te stellen? Beantwoordt de boekhoudkundige, juridische en technische documentatie aan de verwachtingen van de belastingautoriteiten?
 • Is de nexusratio correct berekend?
 • Moet de onderneming bindend advies inwinnen bij de wetenschappelijke autoriteit (BELSPO)?
 • Zijn de baten van de IID gemaximaliseerd?
 • Hoe werkt de aanvraag van een ruling bij de Advance Rulings Service (ARS)?

Zoveel onbekenden om vooraf over na te denken voor een optimaal – en risicoloos – resultaat achteraf. De sleutel tot een succesvolle IID-aanpak is gespecialiseerde ondersteuning van A tot Z door de specialisten van MoneyOak. En ze werken op basis van “no cure, no pay”!

Share This Post

LinkedIn

Volg belasting – en IID- updates met MoneyOak.

Verwante artikelen

Schat uw besparingen

Dankzij big data en kunstmatige intelligentie berekent onze software de besparingen van uw bedrijf.

Controleer of ik in aanmerking kom

Dankzij big data en kunstmatige intelligentie bevestigt onze software dat u in aanmerking komt.