Knowledge Center

Fiscaliteit: komt uw personeel in aanmerking voor de GVB?

Zoals vele bedrijven hebt u misschien al gebruik gemaakt van de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor R&D (GVB). Een fiscale incentive die u een besparing tot 80% biedt op het salaris van uw “onderzoekers”. Een onmisbare regeling, maar wel een die een zorgvuldige identificatie van het in aanmerking komende personeel vereist. Het is niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen overdreven voorzichtigheid en al te veel optimisme wanneer u met de GVB te maken krijgt. Het risico? Het feit dat u achteraf “klappen” kunt krijgen van de fiscus!

Het is allang geen geheim meer: België is the place to be op het vlak van fiscale incentives voor onderzoek en ontwikkeling (R&D). Een “royaal” fiscaal kader dat vooral werd opgebouwd rond de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers (GVB): een belastingvrijstelling die het mogelijk maakt om gekwalificeerde onderzoekers aan te werven tegen een beperkte kostprijs. Alleen al tussen 2007 en 2017 zijn onze R&D-uitgaven zo gestegen van 1,84% van het bbp naar 2,58%, oftewel meer dan 11 miljard euro. Boven het Europese gemiddelde dus en dicht bij de 3 procent die de Europese Unie heeft vastgelegd om het onderzoek in Europa een boost te geven.

Een Belgisch succesverhaal dat veel te danken heeft aan de GVB! België beschikt dus over een aantrekkelijk ecosysteem voor innovatieve bedrijven: zijn centrale ligging, hooggekwalificeerd menselijk kapitaal en de aanwezigheid van performante clusters, zowel op het niveau van de onderzoeksinstellingen, de universiteiten en de bedrijven als de openbare instellingen. Maar niets gaat vanzelf, hoewel België alle troeven in handen heeft! Het geld valt “voor het rapen”, maar dan nog moeten bedrijven er achteraangaan. Een avontuur dat niet zonder risico’s is, waardoor het vaak heel wat kopzorgen oplevert.

DE BELANGRIJKSTE, MAAR ONDERBENUTTE INCENTIVE De GVB is hiervan het mooiste voorbeeld: gemakkelijk te begrijpen, maar moeilijk toe te passen. Dat is te wijten aan de administratieve rompslomp, maar ook aan de vage interpretatie van de regels. Deze rechtsonzekerheid, in combinatie met de evolutie van de regelgeving, doet gerede twijfel ontstaan over de diploma’s die in aanmerking komen. Dat zorgt ervoor dat sommige werkgevers, afhankelijk van hun “aard”, meer papieren op tafel moeten leggen dan andere. Met name de privébedrijven (met uitzondering van Young Innovative Company [YIC] en bedrijven die met de academische sector of een erkend instituut samenwerken) moeten aan strengere toegangsvoorwaarden voldoen. Een voorbeeld? Universiteiten kunnen in principe het volledige salaris van de onderzoeker in aanmerking nemen, zonder dat voor deze profielen een bepaald diploma vereist is (ondanks de uiteenlopende visie van de fiscus en BELSPO op het vlak van de begrippen “assistent” of “postdoctoraal student”). Er wordt ook flexibiliteit geboden aan de YIC voor hun technisch en ondersteunend personeel. Als u niet tot deze “categorieën” van werkgevers behoort, zal uw loonlijst nog nader moeten worden onderzocht. Laten we dit eens in detail bekijken.

DOCTORS, MASTERS EN BACHELORS De GVB, die in het begin van de jaren 2000 werd ingevoerd, is dus een voordelig belastingregime dat onder meer gericht is op ondernemingen die personeel met een master- of doctoraatsdiploma in dienst hebben en die R&D-projecten of -programma’s uitvoeren. Deze vrijstelling is in de loop der jaren geëvolueerd en is sinds 2018 (in twee fasen) uitgebreid tot bepaalde bachelordiploma’s. Concreet? De GVB betekent een besparing van 25% op uw salarissen, aangezien u slechts 20% bedrijfsvoorheffing hoeft door te storten aan de belastingdienst. Een goede zaak voor uw kaspositie. U moet dus enkel nog de handen uit de mouwen steken om de maatregel toe te passen …

  1. WELKE DIPLOMA’S ZIJN TOEGELATEN? De doctoraten en masterdiploma’s in de exacte of toegepaste wetenschappen: burgerlijk ingenieurs, diploma’s in de geneeskunde, diergeneeskunde en farmaceutische wetenschappen, diploma’s in de industriële en toegepaste biologische wetenschappen of masterdiploma’s in architectuur en agronomie. Buiten categorie? Uw economen, bedrijfskundigen of advocaten komen dus niet in aanmerking voor de GVB. Bachelors worden nu toegelaten onder (bijna) dezelfde voorwaarden, zolang ze een academische bachelor of gelijkwaardig hebben in bepaalde disciplines: van biotechnologie tot gezondheidszorg, industriële wetenschappen en technologie, paramedische wetenschappen, productontwikkeling en informatica of nautische wetenschappen. “Gemeenschapslijsten” … Vergeet niet dat deze lijsten niet exhaustief zijn. Om de zaken nog ingewikkelder te maken, verschillen deze lijsten bovendien – zij het in beperkte mate – van Gemeenschap tot Gemeenschap (Vlaamse en Franse). Gelijkwaardige ervaring? In sommige specifieke gevallen kan hiermee rekening worden gehouden, maar u zult uw aanpak uiteraard moeten verantwoorden.
  1. WELKE VOORWAARDEN? Uw diploma’s zijn in orde? U bent nog niet klaar! U moet onder andere nog steeds controleren en bevestigen dat uw personeel wel degelijk onderzoeksprojecten of -programma’s uitvoert. Dat is niet zo eenvoudig! U zult ook de exacte hoeveelheid arbeidstijd moeten bepalen – met bewijzen in de hand – die aan deze R&D-activiteiten wordt besteed. Een verplichting die bijvoorbeeld niet geldt voor de academische sector.
  2. WELKE BEDRAGEN? Voldoet u aan alle voorwaarden? De regel is als volgt (vanaf 1 januari 2020): u bent vrijgesteld van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing ten belope van 80% van doctors, masters en bachelors. Met een plafond … De vrijstelling voor bachelors is namelijk beperkt tot 25% van het totale bedrag van de vrijstelling voor de andere twee soorten diploma’s. Een limiet die verdubbelt als u als “kleine onderneming” wordt erkend volgens de definitie van de NBB (minder dan 50 werknemers, een omzet exclusief btw van minder dan 9 miljoen euro en een balanstotaal van minder dan 4,5 miljoen euro). Het is niet eenvoudig, we hadden u gewaarschuwd! Laten we een eenvoudig voorbeeld nemen: u stelt twee masters en vier bachelors tewerk, die alle zes voltijds een toegepast onderzoeksproject leiden. Hoe moet u de GVB toepassen?
    • Als de bedrijfsvoorheffing die wordt ingehouden op het maandsalaris van uw twee masters 2.500 euro bedraagt, hoeft u aan de fiscus slechts 2.500 * 20% te betalen, dus 500 euro. U bespaart dan maar liefst 2.000 euro!
    • En voor uw vier bachelors? Uw patronale lasten stijgen tot 3.800 euro per maand. Met de 80% GVB kan het bedrag in totaal dalen tot 760 euro. Dat is een verlaging van 3.040 euro … Maar wees voorzichtig: vergeet niet het plafond van 25% toe te passen.
    • Aangezien de vrijstelling niet meer dan 25% van die van uw masters (2.000 euro) mag bedragen, daalt uw “bachelor-voordeel” van 3.040 euro naar 500 euro. Maar dat is nog altijd beter dan niets.

PLANNEN, OPTIMALISEREN, BEWIJZEN! U kunt het tussen de regels door lezen: u hebt een paar hefbomen in handen om de voordelen van de GVB te maximaliseren. Zolang u maar wat met de regels kunt spelen, uw payroll perfect onder controle hebt, uw R&D-programma’s zo goed mogelijk organiseert, op de valkuilen anticipeert en … uw fiscaal gebouw op stevige fundamenten zet. En uiteraard moet u de tijd die uw medewerkers aan een bepaald project besteden, kunnen verantwoorden, complete timesheets maken, gedetailleerde functiebeschrijvingen geven, het vereiste diploma kunnen bewijzen, enz. Dit geldt voor elke werknemer! Natuurlijk moet u ook in de juiste vorm en binnen de deadline de verschillende aangiften van de bedrijfsvoorheffing indienen. Een “administratieve berg” die voor bepaalde bedrijven (jammer genoeg) moeilijk te beklimmen is, hoewel ze er wel baat bij zouden hebben. Andere bedrijven kiezen ervoor voor de GVB te gaan, maar doen dat te voorzichtig, waardoor ze de regeling niet optimaal benutten. Nog andere trekken hun stoute schoenen aan, gaan te voortvarend te werk en zijn te optimistisch … Dat breekt hen zuur op wanneer er een belastingcontrole komt!

HET ZWAARD VAN DAMOCLES VS. BEGELEIDING Beeld u eens in: u beslist, in overleg met uw sociaal secretariaat, om 80% van de bedrijfsvoorheffing voor uw zes onderzoekers (uit bovenstaand voorbeeld) niet door te storten. U bespaart zo maar liefst 30.000 euro op een jaar! Op dit moment? U profiteert hier optimaal van en hoeft maandelijks 2.500 euro niet uit te geven. Een goede zaak, zegt u? Inderdaad, behalve dat bijna een belastingcontrole op twee aanleiding geeft tot een belastingherziening omdat de GVB niet correct werd toegepast. Er moeten dan bedragen worden terugbetaald en er zijn ook boetes en verwijlinteresten te betalen. De fiscus kan u dus behoorlijk stokken in de wielen steken indien u niet de nodige bewijsstukken in handen hebt. De risico’s op “vergissingen” zijn bovendien talrijk: het feit of diploma’s in aanmerking komen, het R&D-karakter van uw activiteiten, de “categorie” van uw bedrijf, het aandeel dat aan elk personeelslid wordt toegekend, de toepassing van het plafond, enz. In dit doolhof van procedures is gespecialiseerde begeleiding de draad van Ariadne: een manier om uw voordeel te optimaliseren en uw fiscale toekomst voor te bereiden, terwijl uw aanpak wordt veiliggesteld.

Fiscaliteit ten dienste van innovatie

In dit document leest u meer over de recentste evoluties ter zake, de belangrijkste principes en de juiste vragen die u zich moet stellen.

 
Barometer 2022

Barometer 2022

INNOVATIEAFTREK, ONMISBARE MOTOR VOOR INNOVATIE! Negen op de tien ondernemingen verklaren dat ze in 2021 in innovatie hebben geïnvesteerd, en velen hebben de aftrek voor innovatie-inkomsten toegepast. Dat is een van de belangrijkste lessen...

Lees meer
Welke criteria bepalen of u aanspraak kunt maken op de GVB?

Welke criteria bepalen of u aanspraak kunt maken op de GVB?

De wetgever heeft het toepassingsgebied van de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing (GVB) uitgebreid tot alle bedrijven die onderzoekers in dienst hebben. Maar naargelang de categorie waartoe u behoort, gelden er andere toegangsvoorwaarden en berekeningsregels. Met...

Lees meer

Onze wetenschappers en fiscalisten helpen u bij het gehele traject

Vanaf de identificatie van de eigendomsrechten die in aanmerking komen tot de toekenning van de verlaagde vennootschapsbelasting. Onze experts zien erop toe dat uw bedrijf optimaal profiteert van de aftrek voor innovatie-inkomsten.